neděle 20. listopadu 2016

Podlehni temnotě - Temná rasaTemná rasa
Prvé bytosti Temného národa zrodila samotná Temná Matka, aby robili jej a jej synom spoločnosť v ich nesmrteľnom živote. Tieto bytosti sa označujú za prastarých Temných a porodili ďalšie generácie, aby pokračovali v ich úlohe. S plynúcimi rokmi Temní opustili Temnotu a vybudovali vlastnú ríšu, v ktorej naďalej žijú a uctievajú svoju božiu matku. Takto vznikli dva dvory – Temný dvor a Dvor Temnoty, ktorý je vo všetkom nadradení. Z pôvodného Paláca Temnoty sa oddelila časť a preniesla sa na Temný dvor ako Temný palác, aby v ňom mohli panovníci rozrastajúcej sa ríše pobývať. Temní sú odpradávna bojový národ, ktorý podlieha prísnym zákonom a pravidlám. Napriek veľkej krutosti sú nesmierne ochranárski k ženským členkám ich rodov, ktoré si vybrali mierumilovný spôsob života. Dvor Temnoty je v mysliach Temných z Temného dvora niečím posvätným a vzhliadajú k nemu.


Hierarchia Temných v Temnej ríši
(Temný dvor)
Otroci - Zajatci z iných rás. Muži sa využívajú na ťažké práce, ženy na menej namáhavé činnosti. Ich život patrí výhradne ich vlastníkovi a sú bezprávni.
Sluhovia - Najnižšia spoločenská trieda v hierarchií Temných. Celý život slúžia v dome svojich pánov, ktorým patrí ich život, ale máju určité práva.
Obyčajní - Nižšia spoločenská vrstva Temných, ktorí sa venujú inému než vojenskému remeslu. Vlastnia majetok, otrokov, sluhov a majú plné práva.
Vojaci - Stredná spoločenská vrstva Temných, ktorí celý život zasvätili boju. Trvalá zložka Temnej armády. Postavením sú vyššie než Obyčajní.
Kňažky - Ženy, ktoré zasvätili svoj život Temnote. Slúžia v chrámoch, kde vykonávajú obety a učia deti Temných. Na rovnakej úrovni ako vojaci.
Urodzení - Vyššia spoločenská vrstva, ktorá sa živý výhradne bojom a velia vojakom. Z tých najlepších sa väčšinou stávajú majstri. Podliehajú samotnému princovi/ princeznej. Všetci Urodzení tvoria Temný dvor.
Vyššie kňažky - Urodzené, ktoré slúžia Temnote a učia sa tajom liečiteľstva. Podľa toho, na čo sa pri liečení zameriavajú sa rozdeľujú na Kňažky tela alebo duše. Zodpovedajú sa zásadne iba najvyšším kňažkám, ktoré sú na rovnakej úrovni ako majstri a tie sa zodpovedajú veľkňažke.
Temný Šampión - Najvyššie postavený Urodzený, ktorý velí Temnému vojsku. Tiež prezývaný Terrum. Môže sa ním stať iba Majster čepele, ktorý nepatrí k Temným majstrom. Výhradne mužský titul. 
Veľkňažka - Žena, ktorá zodpovedá za duchovnú stránku Temných. Na rovnakej úrovni ako Terrum. 
Vyvolený Temnoty - Temný, ktorý sa narodil so znamením Temnej Matky na tele. Od narodenia vychovávaný veľkňažkou a žijúci v Temnom paláci. Považuje sa za predĺženú ruku princa/princeznej. Počas ich neprítomnosti preberá ich povinnosti. Oslobodený od všetkých zákonov Temných a riadi sa iba rozkazmi panovníka.
Princ a Princezná - Najvyššie postavení Temní na Temnom dvore, ktorí vládnu ostatným. Tento titul sa dedí alebo je získaný Obradom spojenia.

Hierarchia Temných v Temnote
(Dvor Temnoty)
Otroci – Okrem toho, že sú sem zaraďovaní aj Temní, ktorí stratili svoje postavenie, sa v ničom nelíšia od otrokov na Temnom dvore.
Sluhovia - Najnižšia spoločenská trieda v hierarchií. Celý život slúžia v dome svojich pánov, ktorým patrí ich život, ale sú im ponechané určité práva.
Vyšší sluhovia - Hlavní sluhovia svojich pánov. Zodpovedajú za chod domácnosti. Majú väčšie práva než sluhovia.
Obyčajní – Nelíšia sa od Obyčajných na Temnom dvore.
Vojaci – Nelíšia sa od tých z Temného dvora.
Bojovníci  - Muži chrániaci svojho pána, v ktorého sídle aj so svojimi rodinami žijú. Vlastnia všetky práva, sluhov a otrokov, ale vlastné životy počas prísahy odovzdávajú svojim pánom. Počas vojny sa stávajú súčasťou armády. Ženy patriace do týchto rodín sú označované za vyššie postavené Obyčajné. Ich rodinou povinnosťou je riadiť domácnosť rodiny a vychovávať deti. Ich dvorskou povinnosťou je slúžiť Aristokratkám.
Aristokrati – Aristokrati sú akýmsi ekvivalentom Urodzených. Sami sú pánmi bojovníkov, ale popri tom slúžia vlastnému pánovi. Aristokratky majú na starosť domácnosť, ale popri tom majú povinnosť robiť spoločnosť Shaskiám.
Shaski - Družky a dcéry Dhanov alebo samotné pani sídiel. Najvyššie postavené členky Dvora Temnoty.
Dhanusovia - Velitelia bojovníkov svojho pána alebo samotní páni vlastniaci vlastné sídlo, v ktorom žijú bojovníci s rodinami, sluhovia a otroci. 
Princovia a princezné - Priami potomkovia Temnej Matky a ich pravý druhovia. Najvyšší z pomedzi Dhanusov a Shaski. Jeden z nich aj so svojim pravým druhom vládne Temnej rase a sú označovaní ako Suyun a Kahala.
Temná Matka - Bohyňa Temnoty a matka Temnej rasy. 

Reč Temnej rasy
Temný jazyk sa zaraďuje do prastarých jazykov. Zrodil sa spolu so Zabudnutým jazykom, ktorým rozprávajú už iba niekoľkí nesmrteľní, pretože každá rasa má vlastný jazyk a k dohovoreniu medzi jednotlivými rasami slúži Spoločný jazyk. Patrí k veľmi zvučným jazykom a využíva množstvo sykaviek. Temným jazykom však hovoria zásadne iba Temní medzi sebou. Ak ním prehovorí bytosť, ktorá nemá žiaden zväzok s nejakým Temným, je to považované za hrubú urážku, ktorá sa mnohokrát trestá smrťou.  
Bytosti iných rás však tento materinský jazyk Temného národa rozdeľujú na dva – Temný jazyk a Jazyk Temných. Jazyk Temných sa iné bytosti dokážu naučiť, ale Temný jazyk nie. Dar porozumieť Temnému jazyku, ktorým sa rozpráva v samotnej Temnote, môžu dostať iba od samotnej Temnej Matky alebo jej pokrvných detí.  Túto magickú ochranu zaviedla samotná Temná Matka, pretože iba máloktorú bytosť považuje za dôstojnú, aby tomuto vznešenému jazyku rozumela.

Andhera Ayrys – Temná Matka
Andhera atorr – Doslova Temné sídlo, pomenovanie Dvoru Temnoty, ale aj vlastné územie Temnej Matky.
arg – ty, teba, tvoje
asahran – čakať, očakávať
ath  - a
atorr – sídlo, územie
Dhan – Označenie vyššie postaveného Aristokrata.  Pri úctivom oslovení sa používa za menom. Množné číslo je Dahanus.
dzerkal – Odpoveď na poďakovanie, znamená niečo ako – bolo mi potešením.
gnal – ísť, prejsť, premiestniť sa
ka – vy, vás, vaše
Khan – Oslovenie princov Temnoty. Oslovenie pre princezné Temnoty je Arkaya.
San’ shir – Úctivá skratka na vyjadrenie pozdravu. Plný tvar sa prestal používať. Neexistuje iné slovo, ktorým by jeden Temný zdravil druhého. Používa sa aj pri lúčení.
shitel – strážiť
shorkal – forma vďačnosti a vyjadrenia vďaky
schiztal – Úctivá forma vyjadrenia ľútosti alebo žiadosti o odpustenie používaná iba nižšie postavenými, pretože vyššie postavení sa nižšiemu nikdy neospravedlňuje.
Suyun – Oslovenie a titul vládnuceho člena temnej kráľovskej rodiny. Ženský ekvivalent je Kahala. Súčasný Suyun je Kearn. V praxi toto oslovenie používajú aj Temní z Temného dvora k osloveniu ich princa alebo princeznej.  

Vojenské povely:
Razkan  - Vojenský rozkaz pre sformovanie vojska alebo oddielov. 
Sal’ šchan – Vojenský rozkaz pre získanie pozornosti, ktorý sa dá preložiť aj ako ,vojaci počúvajte!’. Po ňom vždycky nasleduje ďalší rozkaz, buď slovný alebo signalizačný.   
Zech’ achr – Vojenský rozkaz viacerých významov závislých od výslovnosti. Ak sa dôraz kladie na prvú časť slova, znamená to nasledovať alebo pokračovať. Dôraz na poslednej časti znamená stáť. Ak je vyslovené celé slovo s dôrazom, význam je jednoduchý – zabiť alebo zničiť. Bez dôrazu znamená rozumiem alebo vykonám. 


6 komentářů: